ពហុកោណ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ពៈហ៊ុកោន បា. ( ន. ឬ គុ. ) អ្វីៗ​ដែល​មាន​ជ្រុង​ច្រើន; ដែល​មាន​មុម​ច្រើន : របស់​ហ្នឹង​ជា​ពហុ​កោណ (បារ. Polygone ប៉ូលីគ្ហោន) ។ ព. ផ្ទ. ត្រី​កោណ, ត្រិយង្ស, ចតុក្កោណ ។ រូបធរណីមាត្រមួយដែលខណ្ឌដោយបន្ទាត់ត្រង់ជាច្រើន ដូចជា ត្រីកោណ ចតុកោណ បញ្ចកោណ ឆកោណ។ល។