ពហុធា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ពីជគណិត) polynomial/multinomial, polynôme កន្សោមពីជគណិតមានផលបូកតួជាច្រើនដែលតួនីមួយៗ គឺជាផលគុណនៃចំនួនថេរមួយនិងអថេរមួយឬច្រើន។ បើសិនជាមានអថេរ X មួយ នោះទម្រង់ទូទៅកំណត់ដោយ a0 + a1x + a2x2 + ... + anxn ដែល ai ជាចំនួនថេរ (i=0,1,2,3,..,n)។ - កន្សោមពីជគណិតដែលមានផលបូកនៃពីរតួឬច្រើនតួ។ ឧ. x2 - 4, x2 - 2xy + 4x - 5xy - 4, 7x2y + zt + 45y5 ជាពហុធា។