ពាក្យក្លាយ

ពីWiktionary

(ភាសាវិទ្យា) transformed word, mot transformé ពាក្យដែលបានផ្លាស់ប្ដូររូបសព្ទ ខុសប្លែកពីពាក្យដើម ដោយបានឆ្លងកាត់មួយរយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់, ឧទាហរណ៍ : -ក្នុងភាសាខ្មែរ:

  • français > បារាំងសែស > បារាំង,
  • ភ្នំដូនពេញ > ភ្នំពេញ, ... ។

-ក្នុងភាសាបារាំង:

  • amir al-bahr (mot arabe = "prince de la mer") > frs amiral,
  • lat. ego > frs je,
  • lat. pro > frs moyen por > frs actuel pur (orth. pour).