ពាក្យទ្រគោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. slang