ពាណិជ្ជ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. --និច សំ.; បា. ( ន. ) (វណិជ្យា ឬ វាណិជ្យ; វណិជ្ជា ឬ វាណិជ្ជ) ការ​លក់​ដូរ, ជំនួញ ។ ពាណិជ្យ
  2. ភូមិនៃឃុំយាអង្គ