ពានរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) សត្វ​មាន​រូប​រាង​ស្រដៀង​នឹង​មនុស្ស (ស្វា) ។