ពានី

ពីWiktionary
  1. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្រឡាច
  2. ភូមិនៃឃុំពានី
  3. ភូមិនៃឃុំល្វា