ពាន់

ដោយWiktionary

( ប. សំ. ) ចំនួន ១០០ ដប់​ដង (១០០ x ១០ = ១.០០០) ។