ពាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. សំ. ) ចំនួន ១០០ ដប់​ដង (១០០ x ១០ = ១.០០០) ។