ពាមមេសរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋជានសម័យចតុមុខ