ពាមមេសរ

ពីWiktionary
  1. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋជានសម័យចតុមុខ