ពាយុគុល្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ពាយុគុល ឬ វាយុ-- សំ. ; បា. ( ន. ) (វាយុគុល្ម; វាយុ + គុម្ព) ចក្រវាត, ខ្យល់​កំបុត​ត្បូង ។ វាយយុ​គុល្ម