ពាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រាំង, បាំង​ពី​មុខ : ឈរ​ពាំង ។ ព. ប្រ. យក​ខ្លួន​ពាំង ជួយ​ការពារ​ដោយ​ឧបាយ​ណា​មួយ ដូច​គេ​ឈរ​ពាំង ។