ពិតាន

ដោយWiktionary

ពិដាន សំ. បា. ( ន. ) (វិតាន) របាំង​ក្រោម​ដំបូល : ពិតាន​វិហារ, ពិតាន​ផ្ទះ, វាយ​ពិតាន; ពិតាន​សំពត់, ដេរ​ពិតាន, ចង​ពិតាន ។ ក្រអូម​មាត់ : ពិតាន​មាត់ (ម. ព. តាលុជៈ ទៀត​ផង) ។