ពិន័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--នៃ សំ. បា. ( ន. ) (វិនយ) វិន័យ​គឺ ច្បាប់​ប្រដៅ​អំពី​របៀប​ហាត់​កាយ​វាចា​ឲ្យ​រាបសា, ច្បាប់​ណែនាំ​ឲ្យ​រក្សា​សីល​សិក្ខា ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ​ពិន័យ នេះ​ចំពោះ​តែ​ការ​បង្គាប់​ឬ​ដាក់​កំហិត (លក់) ឲ្យ​បង់​ប្រាក់​ជា​ប្រយោជន៍​ឃ្លាំង​រាជការ​តាម​ទោស​ល្មើស : ត្រូវ​មាន​ពិន័យ...; ទទួល​ពិន័យ...។ ច្រើន​ប្រើ​ជា កិ. ជាង : ពិន័យ​តាម​ទោស​ល្មើស ...។