ពិផាត

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) មើល​ក្នុង​ពាក្យ ពិណពាទ្យ ។ ពីផាត