ពិភព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ពិភប់ សំ. បា. ( ន. ) (វិភវ “សេចក្ដី​ចម្រើន; ទី​កើត​ផ្សេង​ៗ; ទ្រព្យ, សម្បត្តិ; សេចក្ដី​វិនាស,...”) ខ្មែរ​ច្រើន​ប្រើ​សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “មនុស្ស​លោក​ទាំងមូល” : ទាំង​ពិភព, ពិភព​លោក, ផែន​ពិភព ។ ពិភព​នាគ ឬ នាគ​ពិភព ឋាន​លំនៅ​នៃ​ពួក​នាគ ។