ពិភាក្សា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ពិភាក-សា សំ. ( កិ. ) (វិវក្សា ជា ន. “សេចក្ដី​ប្រាថ្នា, បំណង​ចង់​និយាយ ឬ​ចង់​ប្រឹក្សា”) ជជែក​ពិគ្រោះ​គ្នា, ប្រឹក្សា​គ្នា, ប្រឹក្សា​រក​ឲ្យ​ឃើញ​ខុស​ត្រូវ : ចាំ​ពិភាក្សា​គ្នា​មើល​សិន, ពួក​ចៅក្រម​ពិភាក្សា​ក្ដី (ពាក្យ​នេះ​ក្លាយ​មក​ពី ពិពាក្សា ដែល​ក្លាយ​ចេញ​ម្ដង​ហើយ​មក​ពី វិវក្សា) ។