ពិរុណសាស្ត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ណៈសាស ព. ហ. ( ន. ) ក្បួន​និយាយ​ពី​ភ្លៀង, ក្បួន​ទាយ​ទឹក​ភ្លៀង : កែន​ព្រះ​ពិរុណ​សាស្ត្រ... (ម. ព. ពិរុណ និង សាស្រ្ត) ។