ពិរុទ្ធ

ពីWiktionary

--រុត សំ. បា. ( គុ. ) ខុស, ដែល​ទីទៃ​ពី​គ្នា, ដែល​ផ្ទុយ​គ្នា : សេចក្ដី​ពិរុទ្ធ, ពាក្យ​ពិរុទ្ធ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​មាន, សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “ពិនិត្យ, សង្កេត​ឲ្យ​ឃើញ​ខុស​ឃើញ​ត្រូវ” : ត្រូវ​ពិរុទ្ធ​មើល ។ ប្រើ​ជា ន. ក៏​មាន : ជាប់​ពិរុទ្ធ ជាប់​ក្នុង​ការ​ត្រូវ​គេ​ពិនិត្យ​រក​កំហុស ។