ពិសេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--សែស បា.; សំ. ( ន. ) (វិសេស; វិឝេឞ) សេចក្ដី​ប្លែក, ដំណើរ​លើសលន់, អ្វី​ៗ​ដែល​ប្លែក, គុណ​ដែល​គួរ​សរសើរ ។ គុ. ដែល​ប្លែក, លើសលន់; ដែល​គួរ​សរសើរ; ដែល​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ដោយ​ឡែក​ឬ​ប្រើប្រាស់​មួយ​ដង​មួយ​កាល : យាន​ពិសេស, រថ​ពិសេស, បរិក្ខារ​ពិសេស; របស់​វិសេស, គុណ​វិសេស, មនុស្ស​វិសេស ។ វិសេស

--សែស ( ន. ) អ្នក​ចម្អិន​ព្រះ​ស្ងោយ​ថ្វាយ​ព្រះ​រាជា : អ្នក​ពិសេស, ពួក​ពិសេស (សរសេរ​ជា ពិសែស ក៏​មាន) ។