ការបញ្ជូនបន្តដែលខូច

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៧:១២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបញ្ជូនបន្ដដូចតទៅនេះ​សំដៅទៅ​ទំព័រដែលមិនមាន៖

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ១៩ លទ្ធផល ពី # ដល់ #១៩

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. អ្នកប្រើប្រាស់:Ahoerstemeier/Smapbot (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:Ahoerstemeier/Spambot
 2. អ្នកប្រើប្រាស់:Ralgis (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:Allan Aguilar
 3. អ្នកប្រើប្រាស់:Küñall (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:Diego Grez-Cañete
 4. អ្នកប្រើប្រាស់:Diego Grez (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:Diego Grez-Cañete
 5. អ្នកប្រើប្រាស់:Mentifisto (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:Lofty abyss
 6. ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:OctraBot (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:OctraBot
 7. អ្នកប្រើប្រាស់:Pinus (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:Prenn
 8. ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Vogone (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:Vogone
 9. អ្នកប្រើប្រាស់:Riley Huntley (កែប្រែ) → អ្នកប្រើប្រាស់:~riley
 10. ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Ralgis (កែប្រែ) → ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Allan Aguilar
 11. ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Crochet.david.bot (កែប្រែ) → ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Crochet.david
 12. ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Diego Grez (កែប្រែ) → ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:Diego Grez-Cañete
 13. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ko:Months
 14. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Help
 15. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Column templates (កែប្រែ) → ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ទំព័រគំរូ ក្រឡោន
 16. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Layout templates
 17. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Nouns by language
 18. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាមជាភាសាអង់គ្លេស (កែប្រែ) → ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាមភាសាអង់គ្លេស
 19. ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាម​ភាសាអង់គ្លេស

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)