បញ្ជីនៃការបញ្ជូនបន្ត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៦:១០ ថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Appendix:Glossary →‎ ឧបសម្ព័ន្ធ:បទានុក្រម
 2. Aôut →‎ août
 3. Book →‎ book
 4. Clock →‎ clock
 5. Dictionary →‎ dictionary
 6. Holy Writings →‎ Holy Writing
 7. Index →‎ index
 8. MainPage →‎ ទំព័រដើម
 9. Main Page →‎ ទំព័រដើម
 10. Maruritania →‎ Mauritania
 11. Mystus wolffi →‎ Mystus wolffii
 12. Papayas →‎ papayas
 13. Tiger →‎ tiger
 14. WT:Babel →‎ Wiktionary:Babel
 15. Wiktionary →‎ wiktionary
 16. aa →‎ AA
 17. agreement coordination mechanism →‎ aid coordination mechanism
 18. april →‎ April
 19. august →‎ August
 20. aôut →‎ août
 21. friday →‎ Friday
 22. interlligence →‎ intelligence
 23. july →‎ July
 24. june →‎ June
 25. king maker →‎ kingmaker
 26. main Page →‎ ទំព័រដើម
 27. november →‎ November
 28. october →‎ October
 29. saturday →‎ Saturday
 30. september →‎ September
 31. thursday →‎ Thursday
 32. tuesday →‎ Tuesday
 33. uTC →‎ UTC
 34. wednesday →‎ Wednesday
 35. ບໍລິຄໍາໄຊ →‎ ບໍລິຄຳໄຊ
 36. កញ្ចុះអង្កាមភឿក →‎ កញ្ចុះអង្កាមតឿ
 37. កណ្ដាលកោង →‎ កណ្ដោលកោង
 38. កន្តុបរ៉ុង →‎ កន្តុងរ៉ុង
 39. កុល​ពិរោធ →‎ កុលពិរោធ
 40. កុល​មច្ឆរិយៈ →‎ កុលមច្ឆរិយៈ
 41. កុល​វគ្គ →‎ កុលវគ្គ
 42. កុល​វិបត្តិ →‎ កុលវិបត្តិ
 43. កុល​សម្បត្តិ →‎ កុលសម្បត្តិ
 44. កុសីត​បុគ្គល →‎ កុសីតបុគ្គល
 45. កូន​កណ្ដុរ →‎ កូនកណ្ដុរ
 46. កូន​កំព្រា →‎ កូនកំព្រា
 47. កូន​ក្រក →‎ កូនក្រក
 48. កូន​ក្រាញ់ →‎ កូនក្រាញ់
 49. កូន​ក្រាប់ →‎ កូនក្រាប់
 50. កូន​គោល →‎ កូនគោល

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)