បញ្ជីនៃការបញ្ជូនបន្ត

Jump to navigation Jump to search

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង១៨:៤៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

បង្ហាញខាងក្រោមយ៉ាងច្រើន ៥០ លទ្ធផល ពី # ដល់ #៥០

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. Appendix:Glossary →‎ ឧបសម្ព័ន្ធ:បទានុក្រម
 2. Aôut →‎ août
 3. Basilosaurus →‎ basilosaurus
 4. Book →‎ book
 5. Clock →‎ clock
 6. Dictionary →‎ dictionary
 7. Entelodont →‎ entelodont
 8. Holy Writings →‎ Holy Writing
 9. Index →‎ index
 10. MainPage →‎ ទំព័រដើម
 11. Main Page →‎ ទំព័រដើម
 12. Maruritania →‎ Mauritania
 13. Mystus wolffi →‎ Mystus wolffii
 14. Papayas →‎ papayas
 15. Tiger →‎ tiger
 16. WT:Babel →‎ Wiktionary:Babel
 17. WT:IPA →‎ Wiktionary:អក្ខរក្រមសូរវិទ្យាអន្តរជាតិ
 18. Wiktionary →‎ wiktionary
 19. aa →‎ AA
 20. accélération centripèle →‎ accélération centripète
 21. agreement coordination mechanism →‎ aid coordination mechanism
 22. april →‎ April
 23. august →‎ August
 24. aôut →‎ août
 25. bague intérienre alésée →‎ bague intérienre alésée conique
 26. baque de bielle →‎ bague de bielle
 27. baque en deux pièces →‎ bague en deux pièces
 28. friday →‎ Friday
 29. interlligence →‎ intelligence
 30. july →‎ July
 31. june →‎ June
 32. king maker →‎ kingmaker
 33. main Page →‎ ទំព័រដើម
 34. november →‎ November
 35. october →‎ October
 36. pierre précieuse arificiel →‎ pierre précieuse artificiel
 37. saturday →‎ Saturday
 38. september →‎ September
 39. thursday →‎ Thursday
 40. tuesday →‎ Tuesday
 41. uTC →‎ UTC
 42. wednesday →‎ Wednesday
 43. ~ក៏បាន~ក៏បាន~ →‎ ...ក៏បាន...ក៏បាន...
 44. ~ក៏មាន →‎ ...ក៏មាន
 45. ບໍລິຄໍາໄຊ →‎ ບໍລິຄຳໄຊ
 46. ក (អវយវៈ) →‎ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ពាក្យត្រូវលុប
 47. កកូលភាព →‎ កក្ខលភាព
 48. កញ្ចុះអង្កាមភឿក →‎ កញ្ចុះអង្កាមតឿ
 49. កណ្ដាលកោង →‎ កណ្ដោលកោង
 50. កន្តុបរ៉ុង →‎ កន្តុងរ៉ុង

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)