បញ្ជីរូបភាព

ទំព័រពិសេស​នេះ​បង្ហាញ​គ្រប់​ឯកសារ​ដែល​បានផ្ទុកឡើង។

បញ្ជីរូបភាព
ទំព័រដំបូងទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់ទំព័រចុងក្រោយ
កាលបរិច្ឆេទ ឈ្មោះ កូនរូបភាព ទំហំ អ្នកប្រើប្រាស់ ការពិពណ៌នា
ម៉ោង១៤:១៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ក្បិន.jpg (ឯកសារ) ៤៥គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៣:០៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ ក្បក.jpg (ឯកសារ) ២៤គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៨:២២ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ ក្ដាន់.jpg (ឯកសារ) ៤គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៥:១០ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ដើមក្ងោក.jpg (ឯកសារ) ២.៣៥មេកាបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៧:២៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ក្ងាន.jpg (ឯកសារ) ១១២គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៣:៣៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣ កំភ្លឹង.jpg (ឯកសារ) ១៥គីឡូបៃ Nisetpdajsankha បានពីអ្នកគ្រូកែវ ចន្ទបូរណ៍
ម៉ោង១៣:៥៣ ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ កំភេម.jpg (ឯកសារ) ២៣គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៣:៤៧ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ កំពឹស.jpg (ឯកសារ) ១៥គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៦:១២ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ កំពីងដូង.jpg (ឯកសារ) ២៨គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០២:១៤ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ អាងទឹកកំពីងពួយ.jpg (ឯកសារ) ១៥គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០២:១០ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ កំពីងពួយ.jpg (ឯកសារ) ៣៤គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៧:២៥ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ផែនទីខេត្តព្រះត្រពាំង.jpg (ឯកសារ) ២២៧គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៦:៤៧ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ កំផ្លៀវ.jpg (ឯកសារ) ៤គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៦:៤៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ កំប្លោក.jpg (ឯកសារ) ១២៥គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៧:២៨ ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ស្រុកកោះធំ.png (ឯកសារ) ៣៧៣គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៥:៤៣ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ កោដ្ឋ.jpg (ឯកសារ) ១៧៩គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៤:៥៥ ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ កែះ.jpg (ឯកសារ) ១១៣គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១២:៤៨ ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ ត្រីកែស.jpg (ឯកសារ) ៤គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៤:៣១ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣ សម្លកែង.jpg (ឯកសារ) ១៤២គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៣:២៧ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ កូនលោក.jpg (ឯកសារ) ១៣៥គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៣:៤៩ ថ្ងៃពុធ ទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ កូនជ្រូក.jpg (ឯកសារ) ៣០គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៧:៣១ ថ្ងៃសុក្រ ទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ កុឡា.jpg (ឯកសារ) ២២គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៣:២៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ជាស.jpg (ឯកសារ) ៥៣គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៧:១០ ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ កុណ្ឌីបុរាណ.gif (ឯកសារ) ៩១គីឡូបៃ Nisetpdajsankha បានមកពី[http://www.google.com.kh/imgres?hl=en&sa=X&biw=1027&bih=520&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=HeRQNLo7uqFMSM:&imgrefurl=http://www.cen.com.kh/culture/detail_culturereligion/ZDQ1NjJjZjRkZjY&docid=5SyauWKvhv-axM&imgurl=http://www.cen.com.kh...
ម៉ោង០២:៣១ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ កាំជ្រួច៣.jpg (ឯកសារ) ២៧គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០២:២៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ កាំជ្រួច១.jpg (ឯកសារ) ៤៩គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១២:២៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ កាហោ.jpg (ឯកសារ) ១២គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៩:០៩ ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ កាហែ.jpg (ឯកសារ) ២៨គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៣:១៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ សម្លការី.jpg (ឯកសារ) ១០១គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៤:៣៨ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ កាបូប.jpg (ឯកសារ) ១៣២គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០២:០៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ.jpg (ឯកសារ) ១៤គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៧:៤៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ cambodia money coins.jpg (ឯកសារ) ១៤៤គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០១:៥២ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ផ្លែអាយ.jpg (ឯកសារ) ៧១គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០១:៤២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ កន្សែងពោះគោ.jpg (ឯកសារ) ២១គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង២៣:៥៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្លើតថ្មី.jpg (ឯកសារ) ១១គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១២:០៤ ថ្ងៃសុក្រ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្លាតស្លាប.jpg (ឯកសារ) ១៩គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៦:៥៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្លង់.jpg (ឯកសារ) ១៦គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៤:០៩ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ធាយ.jpg (ឯកសារ) ១៤គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៣:២៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ធរ.jpg (ឯកសារ) ២៥គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៩:៣១ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ទ្រោក២.jpg (ឯកសារ) ៣៩គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៩:១៧ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ទ្រោក១.jpg (ឯកសារ) ១១៣គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៦:១៦ ថ្ងៃពុធ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ទួតព្រៃ.jpg (ឯកសារ) ១១១គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៧:៤៤ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ទួត២.jpg (ឯកសារ) ១៥គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៧:៤២ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ទួត១.JPG (ឯកសារ) ២.១៦មេកាបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៥:៣៣ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ទុំរុយ.jpg (ឯកសារ) ៧៥គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៦:២៦ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ទុយដំរី.jpg (ឯកសារ) ២០គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១២:៤៨ ថ្ងៃសុក្រ ទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ទុយក្រពើ.jpg (ឯកសារ) ១១គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៩:៣៨ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ទី.jpg (ឯកសារ) ៦គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង០៤:៥២ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ទាំងហែ.jpg (ឯកសារ) ៤១គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ម៉ោង១៦:៤៥ ថ្ងៃពុធ ទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ កន្ទាទូក.jpg (ឯកសារ) ១៨១គីឡូបៃ Nisetpdajsankha  
ទំព័រដំបូងទំព័រមុនទំព័របន្ទាប់ទំព័រចុងក្រោយ