អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាប់ការហាមឃាត់

Jump to navigation Jump to search
ស្វែងរកអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាប់ការហាមឃាត់
ត្រាពេលវេលា គោលដៅ រយៈពេលផុតកំណត់ អ្នកអភិបាលដែលបានដាក់ការហាមឃាត់ ប៉ារ៉ាមែត្ររបស់ការហាមឃាត់ មូលហេតុ
ម៉ោង១៥:៤៦ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ 58.39.63.76 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត វ័ណថារិទ្ធ (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
  • editing (sitewide)
  • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
  • មិនអាចកែប្រែទំព័រពិភាក្សាខ្លួនឯងទេ
ដកខ្លឹមទាំងស្រុងពីទំព័រនានា
ម៉ោង០៥:៣៨ ថ្ងៃពុធ ទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៨ 203.208.93.24 (ការពិភាក្សា) ជារៀងរហូត Kiensvay (ការពិភាក្សា | ការរួមចំណែក)
  • editing (sitewide)
  • សម្រាប់តែអនាមិកជនប៉ុណ្ណោះ
  • ការបង្កើតគណនីត្រូវបានហាមឃាត់
vandalism