ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:RalvahKaset

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Requesting deletion of a page[កែប្រែ]

Hi. If you want a page to be deleted, please add {{delete|1=your reason here}} to that page. A global sysop will then delete it if the reason is good enough. Don't redirect pages like this; they cannot be deleted that way. Thanks for your understanding. NguoiDungKhongDinhDanh (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:០៥ ថ្ងៃពុធ ទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

Hi, thank you for the suggestion. Unfortunately, there's no admin for this wiki. It wouldn't be hoped for global sysop to delete those for some time. Pichnat Thong (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៣:៣១ ថ្ងៃពុធ ទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]

Hi, could you please review the deletion requests in the category above? Rschen7754 ម៉ោង០០:៤២ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ (UTC)Reply[ឆ្លើយតប]