ការពិភាក្សារបស់អ្នកប្រើប្រាស់:RalvahKaset

Page contents not supported in other languages.
ពីWiktionary

Requesting deletion of a page[កែប្រែ]

Hi. If you want a page to be deleted, please add {{delete|1=your reason here}} to that page. A global sysop will then delete it if the reason is good enough. Don't redirect pages like this; they cannot be deleted that way. Thanks for your understanding. NguoiDungKhongDinhDanh (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១០:០៥ ថ្ងៃពុធ ទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Hi, thank you for the suggestion. Unfortunately, there's no admin for this wiki. It wouldn't be hoped for global sysop to delete those for some time. Pichnat Thong (ការពិភាក្សា) ម៉ោង១៣:៣១ ថ្ងៃពុធ ទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ (UTC)[ឆ្លើយតប]

Hi, could you please review the deletion requests in the category above? Rschen7754 ម៉ោង០០:៤២ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ (UTC)[ឆ្លើយតប]

On the page for the lowercase K, there are still some errors that keep it from being displayed properly. Several attempts were made, but some made the problem worse. Can you fix these errors by making changes to the modules that were used there? 2601:18E:C081:2FF0:9C8E:E99E:4DFA:3222 ម៉ោង២២:០៦ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ (UTC)[ឆ្លើយតប]

I'll see what I can do. However the modules are complicated to change, so it's adviced to avoid triggering those for now. Thank you. RalvahKaset (ការពិភាក្សា) ម៉ោង០៦:០៦ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ (UTC)[ឆ្លើយតប]