គ្រប់គ្រងតម្រងការបំពានច្បាប់

Welcome to the Abuse Filter management interface. The Abuse Filter is an automated software mechanism of applying automatic heuristics to all actions. This interface shows a list of defined filters, and allows them to be modified.

តម្រងទាំងអស់

ជម្រើស
តម្រង​​ដែលបានលុប៖   
មើលតម្រងពីក្នុង៖  
តំម្រងអសកម្ម៖ 
ចំនួនក្នុងមួយទំព័រ៖
ID តម្រង ការពិពណ៌នាជាសាធារណៈ វិបាក ស្ថានភាព ត្រូវបានកែប្រែលើកចុងក្រោយ គំហើញ ក្រុមតម្រង
មិនមានលទ្ធផលទេ