គ្រប់គ្រងតម្រងការបំពានច្បាប់

Jump to navigation Jump to search

Welcome to the Abuse Filter management interface. The Abuse Filter is an automated software mechanism of applying automatic heuristics to all actions. This interface shows a list of defined filters, and allows them to be modified.

Of the last ៩២ actions, ០ (០%) have reached the condition limit of ១០០០, and ០ (០%) have matched at least one of the filters currently enabled.

តម្រងទាំងអស់

ជម្រើសពន្លាតបង្រួញ
ID តម្រង ការពិពណ៌នាជាសាធារណៈ វិបាក ស្ថានភាព ត្រូវបានកែប្រែលើកចុងក្រោយ គំហើញ
មិនមានលទ្ធផលទេ