គ្រប់គ្រងតម្រងការបំពានច្បាប់

Of the last ៧២ actions, ០ (០,០០%) have reached the condition limit of ១០០០, and ១ (១,៣៩%) has matched one of the filters currently enabled.

Welcome to the Abuse Filter management interface. The Abuse Filter is an automated software mechanism of applying automatic heuristics to all actions. This interface shows a list of defined filters, and allows them to be modified.

តម្រងទាំងអស់

ជម្រើស
តម្រង​​ដែលបានលុប៖   
មើលតម្រងពីក្នុង៖  
តំម្រងអសកម្ម៖ 
ចំនួនក្នុងមួយទំព័រ៖
ID តម្រង ការពិពណ៌នាជាសាធារណៈ វិបាក ស្ថានភាព ត្រូវបានកែប្រែលើកចុងក្រោយ គំហើញ ចំនួនដង ក្រុមតម្រង
មិនមានលទ្ធផលទេ