ពី

ពីWiktionary
  1. ( និ. ; អា. និ. ) អំពី; ខាង, ឯ : មក​ពី​ណា ?, បាន​ពី​ណា​មក ?, មក​ពី​ផ្ទះ, រួច​ពី​ដៃ, សម្ដី​ចេញ​ពី​មាត់, ទៅ​ពី​ព្រឹក; ពី​មុខ, ពី​ក្រោយ, ពី​ឆ្វេង, ពី​ស្ដាំ, ពី​លើ, ពី​ក្រោម ។ល។
  2. pi, pi ផាយ និមិត្តសញ្ញា π មានតម្លៃប្រហែល 3,14159។
  3. ភូមិនៃឃុំល្អក់