ពីរ

ពីWiktionary

( ប. សំ. ) មួយ​គួប​គ្នា គឺ​មួយ​និង​មួយ (២) ។