ពុកឫស្សីកណ្ដាល

ពីWiktionary
  1. ភូមិនៃឃុំពុកឫស្សី