ពុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ល. ( ប. ) (ពុង អ. ថ. ភុង “ពោះ”) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ ពោះ ថា : មាន​ពោះ​ពុង គឺ​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ (ព. សា. សម្រាប់​និយាយ​ដោយ​លំអុត​លំឱន) ។ ប្រើ​ផ្សេង​ទៅ​ទៀត​ក៏​បាន : ខ្សែ​ពុង ខ្សែ​ដែល​ចង​រឹត​ពោះ​សត្វ ។ ចង​ពុង ចង​ខ្សែ​រឹត​ពោះ​សត្វ (ម. ព. ចោម​ពុង ផង) ។