ពុធ

ពីWiktionary

ពុត សំ. បា. ( ន. ) អ្នក​មាន​ប្រាជ្ញា, អ្នក​ប្រាជ្ញ ។ ឈ្មោះ​ថ្ងៃ​ទី ៤ (ក្នុង​សប្ដាហ៍) : ថ្ងៃ​ពុធ (ហៅ​តាម​ឈ្មោះ​ផ្កាយ​ពុធ) ... ។

សទិសន័យ[កែប្រែ]