ពូថៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ប៉ូវថៅ) ។