ពួត

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចាប់​គួត, ដុស​កួត​ក្រឡឹង​ជុំ​វិញ : ពួត​ដំបង, ដុស​ក្អែល​ពួត ។ ពួត​ភ្លើង យក​កូន​ពំនួត​ដាក់​ផ្ទប់​ពី​លើ​មេ​ពំនួត​រុញ​ទាញ​ៗ ដោយ​ប្រឹង​សង្កត់​ពេញ​កម្លាំង ដើម្បី​ឲ្យ​ក្ដៅ​កើត​ភ្លើង; (ហៅ​ថា កួត​ភ្លើង ក៏​មាន តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ស្រុក; ប៉ុន្តែ​បើ​ហៅ កួត គួរ​ប្រើ ន. ជា កំនួត) ។ ពួត​ដៃ​ស្ទុះ​ចូល យក​បាត​ដៃ​ម្ខាង​ចាប់​រឹត​ក្រឡឹង​ក​ដៃ​ឬ​កំភួន​ដៃ ស្ទុះ​ចូល​ដោយ​បម្រុង​នឹង​ដាល់​ឬ​ទះ, តប់ ។ ព. ប្រ. ពួត​ដៃ​គ្នា ចូល​គំនិត​ស្រុះ​គ្នា​ធ្វើ​ការ​ប្រណាំង​ប្រជែង​យក​ឈ្នះ ។ល។