ពេស្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ស្យ៉ា សំ.; បា. ( ន. ) (វេឝ្យា; វេសិយា) ស្រី​ផ្កា​មាស : ពួក​ពេស្យា, ស្រី​ពេស្យា ។ វេស្យា