ពែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ភាជនៈ​តូច​សម្រាប់​ប្រើ​ដាក់​ទឹក​តែ​ជាដើម​ដែល​សិត​ឬ​ចាក់​អំពី​ប៉ាន់​ជាដើម​ដើម្បី​ផឹក : ពែង​តែ, តែ​១​ពែង, កាហ្វេ​១​ពែង ។ល។
  2. ភូមិនៃឃុំញ៉ាង