ពែងធំ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអង្គភ្នំតូច