ពោធិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) ការ​ត្រាស់​ដឹង​លោកកុត្តរ​ធម៌, ប្រាជ្ញា​ដែល​ព្រះ​សព្វញ្ញុពុទ្ធ​ទ្រង់​បាន​ត្រាស់ ។ ឈើ​ណា​មួយ​ដែល​ព្រះ​មហា​សត្វ​ទ្រង់​គង់​អាស្រ័យ​ក្នុង​ម្លប់ ក៏​បាន​ត្រាស់​ជា​ព្រះ​ពុទ្ធ ។ ច្រើន​ប្រើ​រួម​ជា​បទ​សមាស ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​នៃ​នាមនាម​ឯ​ទៀត​ដែល​គួរ​ផ្សំ​ជាមួយ, ដូច​ជា ពោធិ​កាល, ពោធិ​ញាណ ពោធិ​ទ្រុម, ពោធិ​ព្រឹក្ស, ពោធិ​បក្ខិយ​ធម៌, ពោធិ​សត្វ, ពោធិ​សម័យ ជាដើម (ម. ព. ទាំងនោះ) ។