ពះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ ពើប ថា : ពើបពះ គឺ​ស្រាប់​តែ​ចួប​ប្រទះ (ម. ព. ពើប ផង) ។