ព័ទ្ធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( កិ. ) (ពទ្ធ) ចង; ចង​វ័ណ្ឌ​ជុំ​វិញ, រុំ​ជុំ​វិញ; ចោម​ជុំ​វិញ, ចោម​ស្ទាក់​ជុំ​វិញ​មិន​ឲ្យ​មាន​ផ្លូវ​ចេញ​រួច : វល្លិ​ព័ទ្ធ​ដើម​ឈើ; ព័ទ្ធ​ចោរ ។ ព័ទ្ធ​បូស យក​ក្រមួន​មាត់​ឬ​កំបោរ​ជ្រាយ​ដៅ​ព័ទ្ធ​លើ​បូស​ដោយ​សូត្រ​អាគម​ផង ដើម្បី​បង្រាប​ឬ​យោង​មុខ​ឲ្យ​បូស​ធ្លាយ ។ ព័ទ្ធ​ព័ន្ធ ឬ ព័ន្ធ​ព័ទ្ធ រុំ​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​ព័ន្ធ​លើ​គ្នា, ប្រទាក់​ឆ្វាក់​គ្នា​ជុំ​វិញ ។