ព្យាករណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ; សំ. ( ន. ) (ព្យាករណ ឬ វ្យា--; វ្យា--) ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ, ឲ្យ​ជាក់​ច្បាស់; អំនួត; ទំនាយ ។ វេយ្យាករណ៍ ។ ពុទ្ធព្យាករណ៍ ទំនាយ​ព្រះ​ពុទ្ធ ។