ព្យាយាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

https://km.m.wiktionary.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%98#/editor/allសំ.; បា. ( ន. ) (វ្យាយាម; វាយាម) សេចក្ដី​ខំ​ប្រឹងប្រែង, ការ​ប្រឹងប្រែង, ដំណើរ​ខ្មីឃ្មាត, សង្វាត : ធ្វើ​ការ​ដោយ​ព្យាយាម, មាន​ព្យាយាម, មិន​លះ​ព្យាយាម ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​មាន “ខំ​ប្រឹង, ប្រឹងប្រែង, សង្វាត” : ខំ​ព្យាយាម​រៀន... ។