ព្រិចខ្ពស់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំយាអង្គ