ព្រិល

ពីWiktionary
  1. (ម. ព. ព្រឹល និង ព្រឹល​ៗ) ។
  2. ភូមិនៃឃុំបរខាំ