ព្រិល

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ម. ព. ព្រឹល និង ព្រឹល​ៗ) ។
  2. ភូមិនៃឃុំបរខាំ