ព្រឹក

ពីWiktionary

( ន. ) វេលា​ចាប់​តាំង​ពី​ព្រះ​អាទិត្យ​បំព្រាង​ដល់​ថ្ងៃ​ពេញ​ពន្លឺ​ធំ; ឬ​ដរាប​ដល់​ថ្ងៃ​ត្រង់​ក៏​នៅ​ហៅ ព្រឹក បាន​ដែរ : ព្រឹក​ល្ងាច, ទាំង​ព្រឹក​ទាំង​ល្ងាច ។ ព្រឹក​ព្រាង វេលា​ដែល​ព្រះ​អាទិត្យ​ទើប​រះ​ព្រាង​ៗ, វេលា​បំព្រាង ។ ព្រឹក​ស្អែក វេលា​ព្រឹក​ក្នុង​ថ្ងៃ​ស្អែក ។