ព្រួយ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កើត​ទុក្ខ, ម្នេញ, លំបាក​ចិត្ត, ជា​ទុក្ខ, នឹក​ថប់​បារម្ភ : ខ្ញុំ​ព្រួយ​ណាស់ ។ ព្រួយ​ចិត្ត លំបាក​ឬ​ថប់​បារម្ភ​ក្នុង​ចិត្ត ។