ព្រែកជីក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបត់ត្រង់។
  2. ឃុំនៃស្រុករុក្ខគិរី
  3. ភូមិនៃឃុំព្រែកជីក
  4. ភូមិនៃឃុំទន្លេបិទ
  5. ភូមិនៃឃុំកោះចិន
  6. ភូមិនៃឃុំជីខក្រោម
  7. ភូមិនៃឃុំសោប