ព្រៃក្រឡាខាងលិច

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទូកមាសខាងលិច