ព្រៃគុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្រក
  2. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងគង
  3. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ស្វាយ
  4. ភូមិនៃឃុំព្រៃគុយ
  5. ភូមិនៃឃុំគោខ្ចក
  6. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងស្រែ
  7. ភូមិនៃអតីតឃុំអំពិល
  8. ភូមិនៃសង្កាត់អំពិល
  9. ភូមិនៃឃុំលាយបូរ