ព្រៃឈរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់ចាម ។
  2. អតីតខែត្រនៃកម្ពុជរដ្ឋ
  3. ឃុំនៃស្រុកព្រៃឈរ
  4. ភូមិនៃឃុំព្រៃឈរ
  5. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ត្របែក