ព្រៃតាហ៊ូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតឃុំនៃស្រុកស្ទឹងសែន
  2. សង្កាត់នៃក្រុងស្ទឹងសែន
  3. អតីតភូមិនៃឃុំព្រៃតាហ៊ូ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូ