ព្រៃពិស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឈូកស
  2. ភូមិនៃឃុំច្រេស